Statut Fundacji

Dnia 8 marca 2008 roku
w Kancelarii Notarialnej w Giżycku stawili się:

Dariusz Struciński 

Robert Sowa 

Jerzy Pasikowski 

Jarosław Walczyk 

Marek Widomski 

Wiesław Bober 

Grzegorz Labuda 

Mirosław Drewniak 

Rafał Targosz 

Waldemar Hołówka 

Zbigniew Kurleto 

Marcin Budynek 

Kurt Scheller 

Theofilos Vafidis

 

 

 

OŚWIADCZENIE
O USTANOWIENIU FUNDACJI

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Stawający, zwani dalej Fundatorami, oświadczają, że ustanawiają Fundację pod nazwą "Fundacja Klubu Szefów Kuchni", zwaną w dalszej części Statutu "Fundacją".
Fundacja działa na podstawie prawa polskiego oraz Statutu.
Fundacja jest apolityczna oraz niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest Wieliczka.
Adresem Fundacji są Śledziejowice 446, 32-020 Wieliczka.

§4
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić także działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, filii i przedstawicielstw w kraju i zagranicą.

§5
Fundacja może ustanawiać medale, ordery oraz odznaki honorowe i przeznaczać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Fundacja może przyznać tytuł honorowy "Przyjaciel Fundacji Klubu Szefów Kuchni" osobom fizycznym i prawnym, współpracującym z Fundacją.
Fundacja ściśle współpracuje z "Klubem Szefów Kuchni".
Fundacja może posiadać własne znaki graficzne, logo ustalone przez Radę Fundacji.
Fundacja może przyjąć do współpracy Szefów Kuchni wolontariuszy, którzy zaoferują swoją pomoc w przeprowadzaniu działań związanych ze Statutem.

ROZDZIAŁ II
Cel i zasady działania Fundacji

§6.
Celem i zasadami Fundacji są:

Kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych.
Uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych członków "Klubu Szefów Kuchni".
Organizowanie oraz pomoc w przeprowadzaniu pokazów, szkoleń, konkursów i wystaw.
Dążenie do zapewnienia właściwych warunków zawodowych kucharzom i cukiernikom, zarówno na terenie zakładów pracy, jak i podczas zawodów.
Integrowanie całego środowiska szefów kuchni oraz osób współpracujących z nim.
Poprawianie warunków polskiej gastronomii.
Kreowanie dobrych kulinarnych wzorców poza granicami Rzeczpospolitej.
Rozwijanie rodzimej gastronomii.
Działanie na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest szeroko pojęta działalność mająca na celu umacniania polskiej tradycji kulinarnej.
Wspieranie działań i współpraca na zasadach partnerskich ze wszystkimi stowarzyszeniami, skupiającymi w swych szeregach szefów kuchni i cukierni oraz kucharzy i cukierników z całej Polski.
Promowanie i wspieranie polskiej gastronomii w kraju i zagranicą.
Upowszechnianie wiedzy o gastronomii.
Ochrona interesów zawodowych i gospodarczych środowisk związanych z gastronomią.
Promowanie wydawnictw fachowych.

§7
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Organizowanie imprez gastronomicznych.
Wspieranie wszelkimi możliwymi sposobami działań w branży gastronomicznej.
Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wydawniczej.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wskazanym w celach Fundacji.
Promocję szkół oraz ośrodków szkoleniowych, dydaktycznych i innych.
Rekomendację szkół oraz ośrodków szkoleniowych, dydaktycznych i innych.
Promocję wydawnictw fachowych z zakresu gastronomii.
Prowadzenie szkoleń z zakresu gastronomii.
Współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie objętym celami Fundacji.
Aktywny udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, konferencjach, targach, wystawach, itp. związanych z gastronomią.
Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

§8
Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§10
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

Darowizn, spadków, zapisów.
Dotacji, subwencji oraz grantów.
Zbiórek, imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Majątku Fundacji.
Prowadzonej działalności gospodarczej.
Odsetek bankowych od zgromadzonego kapitału.
Operacji finansowych.
Dywidend i zysków pochodzących z akcji i udziałów.
Oraz innych źródeł dozwolonych prawem.

§11
(...)

§12
Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współpracy z innymi podmiotami w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§13
(...)

§14
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
Działalność usługowa, związana z wyżywieniem.
Działalność wydawnicza.
Doradztwo, związane z zarządzaniem.
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej.
Działalność, związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
Edukacja.
Działalność, związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.

§15
Dochody osiągane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji oraz rozwoju tej działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji

Władze Fundacji

§16
Władzami Fundacji są:

- Rada Fundacji

- Zarząd Fundacji
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym podróży.
Rada Fundacji

§17
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, opiniującym oraz kontrolnym Fundację.
Rada Fundacji składa się z trzech lub szesnastu członków, w tym Przewodniczącego Rady. W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy.
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych Członków na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swoją decyzją Rada.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie.
Członkostwo w radzie Fundacji ustaje w przypadku rezygnacji złożonej na piśmie oraz śmierci członka Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. Dopuszcza się świadczenie pracy na rzecz Fundacji Członka Rady Fundacji.
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo w Radzie takiej osoby ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§18
Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w razie równości w głosowaniu decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§19
Do zadań Rady należy w szczególności:

Powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu.
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium.
Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
Wytyczenie głównych kierunków działalności Fundacji.
Nadzór nad działalnością Fundacji.
Na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§20
Na wniosek Zarządu Fundacji Rada Fundacji podejmuje decyzje o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji

§19
Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Rada Fundacji powołuje Prezesa Fundacji.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram